LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1589
  • 3,073,296

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (8)

  17/07/2017

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (7)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.昨天A我B在房间里找了C钥匙D。(一整天)

2.何必每天A上学来回跑呢?B搬到学校C来D住算了。(干脆)

3.A气死人了!从五点B到七点,我C一直在等他,可到现在D还没来。(简直)

4.A并不是B新瓦房C都是D这两三年盖起来的。(所有)

5.虽然我们A住在B同一个城市,但C常常D写信。(还是)

6.“水里捞金”现在看来A难以B想象,但C总有一天D成为现实。(会)

7.经济的发展,并A非B要C以污染环境为D代价。(一定)

8.虽然父母天天带A孩子去学B钢琴C,可孩子却始终没有对D钢琴产生兴趣。(着)

9.A他们B要求C得到的是一个D合情合理的解释。(所)

10.你的身材这么好,A穿上B衣服不C好看D?(什么)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.如果他真不想去,那我们就不要再____他了。

  A迷惑        B勉强      C无理      D依赖

2.最近,上海举办了一个____环境保护为主题的大型国际展览会。    A用    B以        C把        D让

3.作为一位____老演员,她对每一个角色的把握都很准确。

  A所喜爱观众的            B所观众喜爱的

  C观众所喜爱的            D喜爱所观众的

4.____你要去日本工作,____该利用这个机会把日语学好。

  A不但……而且            B虽然……但是

  C哪怕……也              D既然……就

5.谢谢你们,所有日程都____。

  A安排好得很              B很安排得好

  C安排得很好              D好安排得很

6.这个国家二十年的变化真是太大____!

  A啊          B了        C呢        D吧

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (8) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSKbôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I

1.B   2.B   3.A   4.A   5.C   6.D   7.A   8.A   9.C   10.B

II.

1.B   2.B   3.C   4.D   5.C   6.A    

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

baitapnguphaphsk.jpg

baitapnguphaphsk.jpg

Bình luận

Tin tức mới