LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1480
  • 4,079,883

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (3-4)

  25/03/2017

Bài tập ngữ pháp  tổng hợp HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

Bài tập ngữ pháp tổng hợp (4)

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.她抬A头看,只见学生们举B标语C走D过来。(着)

2.昨天王芳做A的小点心你吃B没有?我觉得C很好吃D。(了)

3.我们A要求对方B提供C更详细的资料,可是对方一直D没有回应。(再三)

4.他的话一A说完,B大家C明白是D怎么回事了。(立刻)

5.A我的自行车坏了,你B让C张建江D我修一下好吗?(替)

6.真倒霉,我A又B被C那个卖水果的小贩D骗了。(给)

7.A你不要B粗心大意,C计算错误,D就会影响整个工程的建设。(万一)

8.昨天我一直复习到A很晚,B两点以后C我D睡觉。(才)

9.只要试验能A成功,B吃C多D苦也是值得的。(再)

10.A我们相信只要B大家重视起来,一定C会D上海的城市规划更为合理。(使)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1.严肃音乐会的票难买,这____反映出人们的审美观正在发生变化,____反映出人们的生活水平正在逐步提高。

   A 虽然……但是……        B 不仅……而且……       C 即使……也……          D 连……也……

2.____这些请客送礼的人如果不及时处理,就会助长这种不良风气。

   A 由于        B 关于      C 对于      D 在于

3.这件事情现在很不好办,搁上几天____说吧。

   A 才          B 再        C 又        D 还

4.教练对正在练球的小队员们说:“坚持____中国足球的希望就在你们身上。”

   A 下去        B 上来      C 上去      D 出来

5.希望我们两国加强交流,____扩大在各个领域的合作。

   A 而          B 为        C 以        D 就

Bài tập ngữ pháp tổng hợp (3)

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1A请你B吃C一点D吧,这种菜很好吃,不必客气。(多)

2. 我早就说过,李力A看书B王强C看得快D。(没有)

3张平不在,他吃A过饭B,就到C教室去D。(了)

4.不要说A现代汉语,B就C古代汉语D我也看得懂。(连)

5.自从两个人吵架A以后B,他跟李明没说C一句话D。(过)

6.你看,那位A女B老师就是王芳C妈妈D。(的)

7.这A是我B童年居住过C的小城,D分明是一个现代化的都市。(哪里)

8.他们A以前B关系并不好,C不料现在D成了夫妻。(竟)

9.A我们B通过解释都明白了C对方D的观点。(彼此)

10.这里东西A很B便宜,C是蔬菜和水果D。(尤其)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1.麻烦您,等安娜回来,____,好吗?

    A让您请她给我回电话        B请您给她让我回电话

    C让您请她回电话给我        D请您让她给我回电话

2.看样子,他们俩差不多,其实小王比小李____。

    A大得三岁      B三岁大     C大三岁     D三岁大了

3.众所周知,水是____氢和氧化合而成的。

    A把            B由         C经         D于

4.结婚的那天早晨,客人们从四____八方赶来参加他们的婚礼。

    A方            B地         C面         D向

5.我____一晚上不睡觉,____要写完这篇文章。

    A宁愿……也……            B不是……就是……

   C虽然……但是……         D无论……都……

6.要学好一____外语,非得下苦功夫不可。

    A门            B口         C个         D科

7.那天早晨,大雪纷纷,路上行人很少,只是____有几个锻炼身体的人从我身边跑过。

    A顺便          B偶尔       C起码       D偶然

8.他先给妻子留了张条子,____才去医院看老张。

    A以后          B然后       C后来       D最后

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài ngữ pháp tổng hợp trong đề thi HSK trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

Bài tập ngữ pháp tổng hợp (4)

I.

1.A   2.B   3.A   4.C   5.D   6.D   7.C   8.D   9.B   10.D

II.

1.B   2.C   3.B   4.A   5.C

Bài tập ngữ pháp tổng hợp (3)

I.

1.B   2.B   3.D   4.D   5.C   6.C   7.D   8.D   9.B   10.C

II.

1.D   2.C   3.B   4.A   5.A   6.B   7.B   8.B

Hết

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (2)

Bình luận

Tin tức mới