LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1609
  • 3,152,650

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (1)

  06/03/2017

Bài tập ngữ pháp  tổng hợp HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.我A在北京B学习了C汉语D。(一年)
2.他们是兄弟俩,A弟弟B跟哥哥C聪明好学D。(一样)
3.好像这儿的夏天A比B那儿C热D多少。(不)
4.A这里的资料B不C是D社会科学的,还有自然科学的。(都)
5.这个西瓜不大,也就是A六B斤C重D的样子。(来)
6.A这儿B上海C还有D一百多公里呢。(离)
7.我刚才看见个孩子A跑B上C山D了。(去)
8.大家心里A都清楚是怎么回事,B他C一个人D还糊涂着呢。(就)
9.A大人B都没有办法,C一个孩子会有D什么办法?(连)
10.据有关资料分析证明,A今年B高考的情况C好D。(于往年)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D
1.这个教室里还少一_____桌子。
    A把    B条    C面    D张
2.飞机马上_____起飞了,怎么还不见他的影子?
    A已经    B正要    C就要    D正在
3.这次你不批评他,下次他肯定_____会犯类似的错误。
    A也    B仍    C重    D再
4.你怎么能_____环境保护与现代化建设对立起来呢?
    A为    B把    C用    D以
5.不仅在技术方面,我们要_____你们公司学习的地方还有很多。
    A对    B往    C向    D朝
6.他告诉过我的电话号码,可我一时想不_____了。
    A上来    B起来    C过来    D出来
7.这个意外的消息_____在场的人都大吃一惊。
    A使    B把    C被    D将
8._____遇到多么大的困难,这个试验也要做下去。
    A即使    B不论    C由于    D虽然

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài ngữ pháp tổng hợp trong đề thi HSK.

Dưới đây là kết quả làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.

1.C   2.C   3.A   4.C   5.C   6.B   7.D   8.B   9.A   10.D

II.

1.D   2.C   3.D   4.B   5.C  6.B   7.A   8.A

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Bình luận

Tin tức mới