LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 8
  • 1739
  • 3,073,446

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (2)

  13/03/2017

Bài tập ngữ pháp  tổng hợp HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.这个学术报告厅能容纳ABCD。(多)

2.正因为这样,ABC愿意D看到他们烦恼。(才)

3.图书馆这次进书,A文科类书BC进了D3000册。(光)

4.你放心,A总有一天B把这件事CD清楚的。(会)

5A价钱这么贵,B质量C并不D怎么好。(却)

6A那是B一次CD终生难忘的经历。(他)

7.昨天晚上睡得真好,有A三个月B没有CD这样的好觉了。(过)

8.小伙子,帮A那位大娘BC行李D。(一下)

9.你们明天可要早点儿ABCD啊!(我)

10A本来是他的事,B现在CD倒不说话了。(可是)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.政府已经决定今年要对城区的危旧住房_____

   A进行改造        B进行改造改造    

   C进行改造一改造        D进行改造一下

2.我并没有生气,只是心里_____罢了。

   A一点儿不舒服    B不舒服一点儿

   C有点儿不舒服    D不舒服有点儿

3.今天雾太大,站在香山上,_____颐和园的昆明湖。

   A看不见    B不看见    C看得不见    D不看得见

4.在和他交往的过程_____,我慢慢理解了他的想法。

   A    B    C    D

5.改革中会遇到许多困难,但是_____我们一起努力,_____一定能够找到解决问题的办法。

   A无论……    B即使……    C只有……    D只要……

6_____穿上以后,人显得很精神。

   A她那件高领的黄毛衣    B那件她高领的黄毛衣

   C她那件高领黄的毛衣    D他高领的那件黄毛衣

7.我_____没想到,你是这么自私的一个人。

   A万分    B万一    C千万    D万万

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài ngữ pháp tổng hợp trong đề thi HSK trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.
Đáp án

I.

1.C   2.B   3.A   4.B   5.C   6.D   7.D   8.C   9.C   10.B

II.

1.A   2.C   3.A   4.B   5.D  6.A   7.D  

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (1)

Bình luận

Tin tức mới