LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 6
  • 271
  • 2,983,522

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (12)

  18/01/2018

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (11)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.我每隔一A个B月C左右D,就回家一趟。(半)

2.每天晚饭后,我和小王都A打B一会C羽毛球。(在操场上)

3.A受冷空气与高空气流共同影响,B今天白天C雨雪天气D。(仍是)

4.96年A旅游业的B增长C应该更上D一层楼。(世界)

5.我们也是A才到,B到C就看见D你们在里面等着取行李呢。(一)

6.“九五”期间,全国城镇将新建住宅10A亿B平方米,平均每年建设住宅不低于2.4亿D平方米。(多)

7.昨天晚上A我B爸爸写了C一封信D。(给)

8.她病了好些A日子B老C不见好D。(了)

9.既然你A今天身体不舒服,那B咱们C改天D再谈吧。(就)

10.我刚来中国两个月,只A会B说C汉语D。(一点儿)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.这里一点污染都没有,空气多新鲜_____!

  A了              B啊                 C呢     D嘛

2.中央关于国有企业改革的方案,目前才_____开始实施。

  A刚才          B刚刚             C立刻             D就要

3._____,这次见面真有说不完的话。

  A我们已经没见面十年了  B我们十年已经没见面了

  C我们已经十年没见面了   D我们没见面已经十年了

4.我_____,他还是不许我们把字典拿走。

  A左右说说   B左说右说    C右说左说  D说左说右

5.在他家的院子里种着几_____苹果树,他在一篇散文里曾经提到过。

  A棵              B根                 C条     D颗

6.适度的锻炼有利于人们身体的健康,_____超强度的运动则会使人十分疲惫。

  A却              B而                 C并     D也

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (12) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSKbôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án:

I.      1.B   2.A   3.C   4.A   5.B   6.A   7.B   8.D   9.C   10.C

II.     1.B   2.B   3.D   4.B   5.A   6.A  

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới