LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 425
  • 2,983,677

Bài tập đọc hiểu HSK (2)

  16/03/2017

Bài tập đọc hiểu HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ đọc hiểu tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

I.Chọn A, B, C hoặc D phù hợp với từ gạch chân

1.其实她未必不懂得你的心情,只是不好意思表示出来罢了。

       A 一定              B 不一定             C 没有            D 必然

2.日本是一个多火山的国家,地下温泉到处都是,因此洗温泉成了日本民族的一大习俗,也就不足为奇了。

       A 不值得奇怪                                B很值得奇怪

       C 是很特别的是                            D 是很普通的是

3.她不会答应你的,我劝你还是死了这条心吧。

       A 要抱有希望                                B 不要抱有希望

       C 不要有想法                                D 不要有头脑

4.展示的婚纱礼服如此之长、如此之豪华,的确是举世无双啊!

       A 一个世纪没有两个                   B世界上根本就没有

       C 没有第二个世界                      D 全世界没有第二个

5.有本事就来做一做,别净在那儿说些不三不四的话。

       A 罗里嗦的                                    B 不象样子的  

       C不是三句四话                             D 没完没了的

6.你说话怎么那么不知深浅,他可是你的领导啊!

       A 深度              B 肤浅                 C 时机            D 分寸

7.坐在它前后左右的考生们都是些应届高中毕业的小弟弟、小妹妹。  

      A 在读的           B 前一期的                C 本期的         D 末期的

8.不过是个芝麻宫,还挺当回事的。

       A 级别高的宫  B 级别低的宫       C 做事实的宫   D 做事认真的宫

9.真没想到,以前帮过他这么多忙,今天却让我坐了一天冷板凳

       A 受冻惩罚      B 不准躺下         C 久候不见  D 板凳很凉

10.叫我看,别那么大张旗鼓的了,意思意思就行了。

       A 有情趣              B 懂了意义         C 说说意见  D 表示一下心意

11.这样对待朋友,似乎有些说不过去

       A 不合情理           B 说不出来         C 不好意思  D 太难为情

12.他说得有鼻子有眼的,人家怎么会不信呢?

       A 把虚构的事说得很逼真           B 把看到的事描述得很形象

       C 说得生动有趣                         D 说得真实可信

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài đọc hiểu trong đề thi HSK trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

1.B   2.A  3.D   4.D   5.B   6.D   7.C   8.B   9.C   10. C  11.A   12.A   

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh.

>> Bài tập đọc hiểu HSK (1)

Bình luận

Tin tức mới