LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1647
  • 3,073,354

Bài tập ngữ pháp tổng hợp (5)

  06/04/2017

Bài tập ngữ pháp  tổng hợp HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi chính thức thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.A物质生活水平的提高,B人们的精神生活C也D越来越丰富了。(随着)

2.A你B犯C同样的错误,他当然会D生气了。(总是)

3.从这里乘新航线到东京大概要A两B个C小时D。(半)

4.请A告诉我B这句话能C说D吗?(这样)

5.他A不但日语和B英语说得好,C语法水平D很高。(也)

6.张艺清A一直B走C我们D后面,你没看见吗?(在)

7.我A真的B把C这件事D告诉小华。(没有)

8.他自己A理解错了我的意思,B说C我D没说清楚。(反而)

9.当老师批评A经常迟到B的学生C时,许丽不禁脸红D。(了)

10.A你B能C这样教育D孩子呢?(怎么)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1.吸烟____损害自己的健康,____影响大家的健康。

  A既然……也……        B既……也……

  C虽然……也……        D尽管……也……

2.以前,我常去他家,自从去了美国,我再也没有去____。

  A了       B过          C着          D的

3.现在____跑来跑去了。

  A我再也不会骑着一辆破自行车在京城

  B在京城再也不会我骑着一辆破自行车

  C我骑着一辆破自行车再也不会在京城

  D一辆破自行车在京城我再也不会骑着

4.我觉得结婚后夫妻各目的稳私迟早要让____知道。

  A互相         B彼此      C双方      D对方

5.____在这儿等两个小时,____自己亲自去一趟看看。

  A只有……才……        B不管……都……

  C与其……不如……          D尽管……但是……

6.看他着急给自己辩解的样子,我们禁不住笑了____。

  A起来         B下来      C上来      D过来

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành một bài ngữ pháp tổng hợp trong đề thi HSK trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, tự học tiếng Trung online của bạn trên website của Trung tâm tiếng Trung của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.1.A  2.B   3.C   4.C   5.D   6.C   7.B   8.B   9.D   10.B

II.

1.A  2.B   3.A   4.D   5.C  6.A

Hết

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (3-4)

Bình luận

Tin tức mới