LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 1613
  • 3,073,320

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (7)

  20/06/2017

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (6)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D:

1.这次下乡,给我A最B深C的D是街上车水马龙的情景。(印象)

2.他送A来B的大花碗都C我D打碎了。(给)

3.这一带的城墙据说有十A五B米宽,七C米D高。(多)

4.这个小孩A真不听话,妈妈B让他C学习,他D要看电视。(偏)

5.别A着急,B你C能指望两个月就把汉语学D好呢?(怎么)

6.丢失图书馆A的图书B按C原价D赔偿。(一律)

7.A听说这次展销会上B抽样C检查的商品中,有一多半D存在质量问题。(被)

8.生活方便了,交通又A不便起来,B这C真D是个矛盾。(可)

9.与其和那些无聊A的人在B一起C,我宁愿一个人呆D。(着)

10.这种A故障很难处理,你应该找个懂电脑C问一问D。(的)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.事情发生得太____了,我们谁都没想到会出现这样的情况。

  A居然        B突然      C猛然      D忽然

2.最近工作挺____的,没有时间和朋友联系。

  A着急        B急忙      C紧张      D立刻

3.我相信,中国的经济发展以后国际地位肯定____提高的。

  A也          B就        C则        D会

4.他和我们____那里的情况。

  A谈谈        B谈一谈    C谈了谈    D介绍又介绍

5.谁告诉你我们要举办演讲比赛,我____一点儿也不知道?

  A怎么        B哪里      C任何      D什么

6.你说得____,我没太听懂你的意思。

  A快一点      B一点快    C有点快    D快有点

7.你先把我说的意思记____,回来再整理成文件。

  A上来        B起来      C出来      D下来

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (7) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.

1.D   2.C   3.D   4.D   5.C   6.B   7.B   8.D   9.D   10.C

II.

1.B   2.C   3.D   4.C   5.A  6.C  7.D

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới