LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 4
  • 347
  • 2,983,598

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (11)

  19/12/2017

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (10)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.昨天A接到家里的信,B说他们C很D好。(都)

2.A你常常B他写C信D吗?(给)

3.A他很累,B一场C电影D也不想看。(连)

4.休息A时候,他B常常听C音乐D。(的)

5.这道题A并不算B很难,每个学生C都D会做。(应该)

6.他很喜欢听音乐,A我B很C喜欢D听音乐。(也)

7.他不但学习成绩A优异,B在其他方面C表现得也D很突出。(而且)

8.妈妈A叫我B整理整理C放到衣柜里去。(把衣服)

9.他的个子A不B我C高D。(比)

10.小张告诉A明天B去C老师家D作客。(我)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D:

1.洗了一个下午的衣服以后,小王,觉得_____。

  A累一点      B一点累         C有点累         D累有点

2.不管怎么样,_____你们要按期完成任务。

  A毕竟          B到底             C反正             D只得

3.这种家具便宜_____便宜,可是已经过时了。

  A不              B了     C一                 D是

4.以前我_____看过这方面的书,这次因为做论文的需要才开始看的。

  A没曾          B不曾             C不曾经         D没有曾

5.中国国土辽阔,各地的风俗习惯有很大的不同。拿饮食来说,北方人喜欢吃面食,南方人_____喜欢吃米饭。

  A则              B倒     C可                 D而

6.在我的后院有两棵树,一棵是枣树,_____一棵还是枣树。

  A另              B别的             C又                 D再

7.我_____一晚上不睡觉,_____要写完这篇文章。

  A连…也…   B即使…也…  C无论…也… D虽然…也…

8.对这个重要的问题,有关部门准备进行_____。

  A深入研究              B深入研究研究

  C深入研究一下       D深入研究下去

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (11) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSKbôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án:

I.      1.C   2.B   3.B   4.A   5.D   6.B   7.B   8.B   9.B   10.A

II.     1.C   2.C   3.D   4.A   5.A   6.A   7.B   8.A

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới