LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 2
  • 1662
  • 3,152,703

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (6)

  01/05/2017

>> Bài tập ngữ pháp HSK

>> Bài tập ngữ pháp tổng hợp (5)

Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK này dành cho những bạn ôn thi HSK, tự học tiếng Trung online kiểm tra trình độ ngữ pháp tiếng Trung của mình trước khi thi HSK.

I. Chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí A, B, C hoặc D

1.A他这些天非常忙,B整天写呀写的,C说D一句话都怕耽误工夫。(连)

2.这次我A要在北京B住上C几个D月。(多)

3.小男孩来A到B学校以后不调皮了,一直C跟D妈妈的身后。(在)

4.这些留学生是A办事处派来B接C张老师D。(的)

5.你最好在斟酌一下,A考虑B会C出D问题的。(不足)

6.A这几年B我C翻译了D三本鲁迅先生的著作。(先后)

7.他的事,你问我A,B我C知道D?(哪里)

8.应聘时,最好不要A携带B女友C或D家长陪同。(由)

9.你们A看B几点了,还在C看电视,还D写不写作业了?(都)

10.A我的话还没说完,B他就C我推出了D房门。(把)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1.昨天,____。

  A我写一封长信给朋友了   B我给朋友写了一封长信

  C给我朋友写一封长信了   D给我朋友一封长信写了

2.不知道为什么,我____现代城市的娱乐方式总是不太感兴趣。

  A被          B向     C对     D给

3.这种发型今年____过时了,我还是剪短算了。

  A已经      B就要        C正在        D马上

4.据说,有____数量的恐龙是食草的,而不是食肉的。

  A相当      B相对        C相反        D相互

5.上午的考试只进行了____,但看样子,学生们并不轻松。

  A一个半小时  B一半个小时          C半一个小时  D一个小时半

6.在婚姻介绍所工作这么多年,各式各____的人我都见过了。

  A类          B样     C种     D别

7.他骑着一____枣红色的小马照了一张相。

  A头          B匹     C只     D口

8.这本《北京的早晨》的摄影集,____我感到非常亲切。

  A使          B被     C把     D由

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm tiếng Trung BK) chúc mừng bạn hoàn thành Bài tập ngữ pháp tổng hợp HSK (6) trên website của Trung tâm tiếng Trung BK - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Dưới đây là đáp án làm bài thi HSK, bôi đen “Đáp án” đến “Hết” để xem đáp án.

Đáp án

I.

1.C   2.B   3D.   4.D   5.B   6.C   7.C   8.D   9.A  10.C

II.

1.B   2.C    3.A   4.B   5.A   6.B   7.B   8.A

Hết

Bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online trên website của Trung tâm tiếng Trung BK nhé.

Bình luận

Tin tức mới