LỊCH KHAI GIẢNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 1992
  • 2,713,678

Sai sai sai rồi: 03 Lời nói của người làm chứng thứ hai

  18/10/2021

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh – tăng một cấp HSK sau mỗi khóa học giới thiệu podcast nghe kể chuyện tiếng trung.

错、错、错!3.个证人的话

I. 生词(Từ mới

1.保姆bǎomǔ: người giúp việc

2.同样tóngyàng: giống nhau

3.样子yàngzi: dáng vẻ

4.出事chū shì: xảy ra chuyện

5.笑xiào: cười

6.啃kěn: cắn

7.手指甲shǒuzhǐjia: móng tay

8.律师lǜshī: luật sư

9.留liú: lưu

10.指纹zhǐwén: vân tay

11.刚刚gānggāng: vừa mới

12.争吵zhēngchǎo: cãi nhau

13.变biàn: thay đổi

14.别人biérén: người khác

II. 中文实录(Bản text chữ Hán

Bản đọc tốc độ chậm:

Bản đọc tốc độ thường:

“啊……这是怎么了?!”一个五十多岁的女人大叫着跑来,中午的天气很热,她的脸很红。

“啊,这个女人的脸真红,也像喝了氰化物一样!”李亮想,“同学给我介绍的那个小姐一定不要像她这样,我不喜欢这样红的脸!”李亮这个时候想到了他的新女朋友。

那个五十多岁的女人是这个家里的保姆。看见死在地上的小姐,老保姆马上大叫起来:对对,对对,你怎么了?!”

“等一等,你叫她对对?你怎么知道她是对对,不是双双?”李亮说。

“因为这是对对的房间,警官先生。”

“你知道这是谁的杯子吗? ”李亮拿着那个有一些水的杯子给老保姆看。老保姆看了看那个杯子,马上说:“我认识这个水杯,这是对对的。”

“为什么?”李亮问。

“你知道,双双和对对的东西都是一样的,她们喜欢买同样的东西,她们的爸爸妈妈也喜欢给她们买同样的东西。这两个水杯就是她们的妈妈给她们买的,所以,姐妹两个人都有一个这样的水杯。这两个水杯看起来是一样的,但是,双双的水杯这里有一点儿红,这个水杯这里没有红的东西,所以我知道这是对对的水杯。”

“她知道的事很多。”李亮高兴地对王明说,“我们应该请她告诉我们一些新的、我们不知道的事。”

老保姆在这个家工作八年了,这个家里的很多事她都知道。

“这两个孪生姐妹都很漂亮。”保姆说。“她们的爸爸妈妈很有钱,他们也给这两个孩子很多钱。看,那就是他们的照片。”李亮和王明看见照片上有一个五十多岁的男人,还有一个四十多岁的女人,他们坐在漂亮的小飞机上,很舒服的样子。那个女人非常好看,李亮想,这个死了的小姐很像这个女人。

“两年前,他们去外国旅行。他们想看一些外国的新药,那是他们的工作。但是飞机出事了,他们没有回来……所以他们的这个红楼和钱就都是双双和对对的了。”

“你想一想,昨天在这里看见什么了?”李亮问老保姆。

“昨天上午我去买菜,11点我拿着菜来给双双和对对做午饭。我刚走进房子,不知道是双双还是对对跑了出来,对我说,‘你今天早点儿走吧,今天不用做午饭了,我们有点儿事,要马上回大学去。’”

“等一等,你说,你不知道跑出来的是双双还是对对?”

“是的,我不知道。她们两个人太像了!她们长得一样高,一样漂亮,她们都喜欢音乐,喜欢说英文,喜欢看电影,她们还喜欢同样的东西,所以她们的样子一样,衣服一样,头发一样,水杯一样,开的车一样,喜欢吃的菜也一样。还有,她们都非常喜欢那个名字叫陈飞的男人。”

“她们有不一样的地方吗? ”

“有。有一个地方她们有一点儿不一样。对对喜欢笑,双双不喜欢笑。双双的脸看起来很冷,她的心也很冷。双双常常不高兴,不高兴的时候她喜欢啃手指甲。对对不啃手指甲,对对很快乐。双双不啃手指甲的时候,没有人知道她是双双还是对对;对对不笑的时候,没有人知道她是对对还是双双,她们的爸爸妈妈 也常常不知道。所以,在她们三岁的时候,她们的爸爸妈妈找了律师留下了她们的指纹。”

“指纹?”

“是的,指纹“在她们的律师那里。”

“请您想一想,”李亮又问,“昨天中午让你早点儿走的那个小姐,她对你笑了吗?她啃手指甲了没有? ”

“对,她笑了一下,但是很快就不笑了;她笑的样子也有点儿冷,不像对对的笑,对对笑的样子很好看,所以我想她不是对对。她走进房间的时候,我看见她像要啃手指甲,但是又没有啃,所以我觉得她又不像双双。我现在真不知道她是双双还是对对了。”

“你昨天还看到听到什么了?”王明问。

“刚刚走进房间的时候,我听到她们在争吵。

“争吵?为什么?”李亮问。“我不知道她们为什么争吵,但是我想,应该是因为那个叫陈飞的男人,她们在争吵的时候说了陈飞的名字。”

“请说说那个陈飞。”

“那个男人看起来不错,”老保姆说,“我想他有三十多岁,好看,客气,快乐,常常告诉我们一些有意思的事。两个月以前,他喜欢双双,是双双的男朋友,常常带双双一起看电影,买东西,还常常给双双写信送礼物。现在,不知道为什么,他变了,他跟双双远了,跟对对近了,常常带对对去公园,去游泳,去参加同学的party,也常常给对对写信送礼物。就是说,现在他跟对对好,不跟双双好了。我知道,双双和对对都是第一次爱一个男人,两个人都非常爱陈飞,所以,她们应该是因为这个男人争吵。”

“谢谢你告诉我们这些事。”王明说。

李亮警官又拿出那个本子,在本子上写下刚才听到和看到的事情:

这个红楼里有两个很有钱的孪生姐妹,她们有很多一样的地方:都长得很好看,也长得非常像;她们的头发一样,喜欢的东西、穿的衣服、开的车、爱吃的菜也都一样。所以人们常常不知道谁是姐姐林双双,谁是妹妹林对对。在她们三岁的时候,她们的爸爸妈妈留下了她们的指纹,这些指纹现在在律师那里。

她们不一样的地方是,姐姐双双的心很冷,常常不高兴,她喜欢啃手指甲;妹妹对对是个快乐的人,她常常对人笑,常常帮别人。

两年前,她们的爸爸妈妈死了。今年,这两个孪生姐妹都爱上了一个叫陈飞的男人。两个月前,这个男人是双双的男朋友。现在,他变了,他喜欢对对了,现在是对对的男朋友。昨天中午,她们两个人因为这个男人争吵过。

李亮在本子上还写了这样的话:

我们现在还不知道,昨天,也就是 6月8号星期四的中午,死了的那个小姐是双双还是对对?说死了的人是对对吧,她为什么在信上写双双的名字?

说死了的人是双双吧,她为什么死在对对的房间里?为什么用对对的水杯?还有,她真的是自杀吗?

写完这些话,李亮警官对王明警官说:“现在,我们知道了一些新的事情,但是还有一些问题,还有一些事情我们不知道。我们去双双和对过的大学吧,看看她们的同学知道什么。”

“好吧。”王明很快上了汽车。

“喂,李亮,你见你的新女朋友了吗?她怎么样?”在开车的时候,王明笑着问李亮。

李亮说:“我打算明天晚上和她见面。”

“我能看看她的照片吗? ”

“对不起,我没有。”

“她一定很漂亮吧。”王明又问。

“我的大学同学告诉我,她很漂亮。 但是,我想,她的脸一定不会很红。”

“为什么?脸红不好吗?”王明问。

“不好。不知道为什么,现在,我看见女人的脸太红,就会想到喝了氰化物的人,想到那个死了的小姐。”李亮说。

III.练习(Bài tập

下面的说法哪个对,哪个不对?(Phán đoán đúng sai)

1.那个五十多岁的女人是孪生姐妹的保姆。                                         ( )

2.那个小姐死在双双的房间里。                                                             ( )

3.林双双和林对对的爸爸妈妈是在外国死的,他们的飞机出事了。 ( )

4.律师有林双双和林对对的指纹。                                                         ( )

5.双双喜欢笑,对对喜欢啃手指甲。                                                     ( )

6.林双双和林对对争吵的时候,说了陈飞的名字。                             ( )

IV.译文(Bản dịch

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG BẮC KINH

Địa chỉ: Số 1 ngõ 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Zalo tư vấn lớp học: 0904593900

FB: https://www.facebook.com/trungtamngoaingubackinh

Tin tức mới