LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 1
  • 2004
  • 4,606,151

Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ - tập 1 Bài 16

  24/09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu seri bài luyện nghe bổ sung cho Giáo trình Hán ngữ tập 2 để giúp các bạn học tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh ôn tập củng cố từ vựng, nâng cao khả năng đọc chữ Hán của mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ tập 2  cũng như tăng cường luyện nghe tiếng Trung.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Bài số 16 - Giáo trình Hán ngữ tập 2 nhé:

会话

山田:玛丽,你去哪儿?

玛丽:我去图书馆。

山田:你去借书吗?

玛丽:对,借书,也还书。

山田:你常常去图书馆吗?

玛丽:常去。我常常在那儿看书,有时候查资料。你呢?

山田:我不常去。

玛丽:今天想跟我一起去吗?

山田:好吧,我也去借几本书。

短文

我们学校又一个图书馆。图书馆很大,有很多书。每天都有很多人去那儿看书、借书、还书。我也常常去图书馆。有时候我去那儿看书、学习,有时候我去那儿查资料。今天我们要去那儿查资料,我想写一篇文章,是关于中国历史的。这是我第一次用汉语写文章。

Từ mới:

- 篇piān: bài (lượng từ)

- 文章 wénzhāng: bài báo

- 关于 guān yú: về...

- 第一次dì yī cì: lần đầu

阅读短文

我们学校的图书馆里有两个阅览室,一个是图书阅览室,一个是报刊阅览室。图书阅览室里有很多书,语言、历史、经济、哲学等各方面的都有。报刊阅览室里的报纸和杂志也不少,中文的、外文的都有。每天都有很多老师和学生去阅览室看书、看报、看杂志,我也常常去那儿。

Từ mới:

- 阅览室yuèlǎnshì: phòng đọc

- 报刊bàokān: báo chí

- 历史lìshǐ: lịch sử

- 经济jīngjì: kinh tế

- 哲学zhéxué: triết học

- 各gè: các, mọi

- 方面fāng miàn: phương diện,

- 报纸bàozhǐ: báo (giấy)

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Bài số 16 - Giáo trình Hán ngữ tập 2.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội liên tục cập nhật, chia sẻ tài liệu học tiếng Trung hay nhất để các bạn duy trì việc học tiếng Trung online trên website của chúng tôi - nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội.

Bình luận

Tin tức mới