LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 5
  • 1356
  • 5,226,951

Khẩu quyết phép nhân trong tiếng Trung

  22/04/2017

>> Khẩu quyết phép trừ tiếng Trung

>> Khẩu quyết phép cộng tiếng Trung

Chắc chúng ta rất ít để ý phép nhân trong tiếng Trung ví dụ như: 8 x 6 = 48 nói như thế nào. Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với tất cả các bạn đang học tiếng Trung khẩu quyết phép nhân trong tiếng Trung. Các bạn hãy nghe và đọc theo bài khẩu quyết sau nhé:

Khẩu quyết phép nhân 乘法口诀 chéngfǎ kǒujué

1x1=1      一一得一      yī yī dé yī

1x2=2      一二得二      yī èr dé èr

1x3=3      一三得三      yī sān dé sān

1x4=4      一四得四      yī sì dé sì

1x5=5      一五得五      yī wǔ dé wǔ

1x6=6      一六得六      yī liù dé liù

1x7=7      一七得七      yī qī dé qī

1x8=8      一八得八      yī bā dé bā

1x9=9      一九得九      yī jiǔ dé jiǔ

 

2x1=2      二一得二      èr yī dé èr

2x2=4      二二得四      èr èr dé sì

2x3=6      二三得六      èr sān dé liù

2x4=8      二四得八      èr sì dé bā

2x5=10    二五一十      èr wǔ yī shí

2x6=12    二六十二      èr liù shí èr

2x7=14    二七十四      èr qī shí sì

2x8=16    二八十六      èr bā shí liù

2x9=18    二九十八      èr jiǔ shí bā

 

3x1=3      三一得三      sān yī dé sān

3x2=6      三二得六      sān èr dé liù

3x3=9      三三得九      sān sān dé jiǔ

3x4=12    三四十二      sān sì shí èr

3x5=15    三五十五      sān wǔ shí wǔ

3x6=18    三六十八      sān liù shí bā

3x7=21    三七二十一    sān qī èr shí yī

3x8=24    三八二十四    sān bā èr shí sì

3x9=27    三九二十七    sān jiǔ èr shí qī

 

4x1=4      四一得四      sì yī dé sì

4x2=8      四二得八      sì èr dé bā

4x3=12    四三得十二    sì sān shí èr

4x4=16    四四十六      sì sì shí liù

4x5=20    四五二十      sì wǔ èr shí

4x6=24    四六二十四    sì liù èr shí sì

4x7=28    四七二十八    sì qī èr shí bā

4x8=32    四八三十二    sì bā sān shí èr

4x9=36    四九三十六    sì jiǔ sān shí liù

 

5x1=5      五一得五      wǔ yī dé wǔ

5x2=10    五二一十      wǔ èr yī shí

5x3=15    五三十五      wǔ sān shí wǔ

5x4=20    五四二十      wǔ sì wǔ shí

5x5=25    五五二十五    wǔ wǔ èr shí wǔ

5x6=30    五六三十      wǔ liù sān shí

5x7=35    五七三十五    wǔ qī sān shí wǔ

5x8=40    五八四十      wǔ bā sì shí

5x9=45    五九四十五    wǔ jiǔ sì shí wǔ

 

6x1=6      六一得六      liù yī dé liù

6x2=12    六二十二      liù èr shí èr

6x3=18    六三十八      liù sān shí bā

6x4=24    六四二十四    liù sì èr shí sì

6x5=30    六五三十      liù wǔ sān shí

6x6=36    六六三十六    liù liù sān shí liù

6x7=42    六七四十二    liù qī sì shí èr

6x8=48    六八四十八    liù bā sì shí bā

6x9=54    六九五十四    liù jiǔ wǔ shí sì

 

7x1=7      七一得七      qī yī dé qī

7x2=14    七二十四      qī èr shí sì

7x3=21    七三二十一    qī sān èr shí yī

7x4=28    七四二十八    qī sì èr shí bā

7x5=35    七五三十五    qī wǔ sān shí wǔ

7x6=42     七六四十二    qī liù sì shí èr

7x7=49    七七四十九    qī qī sì shí jiǔ

7x8=56    七八五十六    qī bā wǔ shí liù

7x9=63    七九六十三    qī jiǔ liù shí sān

 

8x1=8      八一得八      bā yī dé bā

8x2=16    八二十六      bā èr shí liù

8x3=24    八三二十四    bā sān èr shí sì

8x4=32    八四三十二    bā sì sān shí èr

8x5=40    八五四十      bā wǔ sì shí

8x6=48    八六四十八    bā liù sì shí bā

8x7=56    八七五十六    bā qī wǔ shí liù

8x8=64    八八六十四    bā bā liù shí sì

8x9=72    八九七十二    bā jiǔ qī shí èr

 

9x1=9      九一得九      jiǔ yī dé jiǔ

9x2=18    九二十八      jiǔ èr shí bā

9x3=27    九三二十七    jiǔ sān èr shí qī

9x4=36    九四三十六    jiǔ sì sān shí liù

9x5=45    九五四十五    jiǔ wǔ sì shí wǔ

9x6=54    九六五十四    jiǔ liù wǔ shí sì

9x7=63    九七六十三    jiǔ qī liù shí sān

9x8=72    九八七十二    jiǔ bā qī shí èr

9x9=81    九九八十一    jiǔ jiǔ bā shí yī

Bây giờ các bạn đã biết cách nói 8 x 6 = 48 trong tiếng Trung chưa, thật đơn giản phải không nào.

Buổi học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội đến đây là kết thúc.

Các bạn đừng quên học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

Bình luận

Tin tức mới