LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 17
  • 306
  • 4,878,201

Khẩu quyết phép trừ tiếng Trung

  21/04/2017

Chắc chúng ta rất ít để ý và hỏi xem phép cộng trong tiếng Trung ví dụ như: 9 - 1 = 8 nói như thế nào.

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội giới thiệu với tất cả các bạn đang học tiếng Trung khẩu quyết phép cộng trong tiếng Trung. Các bạn hãy nghe và đọc theo bài khẩu quyết sau nhé:

减法口诀 Khẩu quyết phép trừ

10-1=9        十减一等于九 shí jiǎn yī děng yú jiǔ

10-2=8        十减二等于八 shí jiǎn èr děng yú bā

10-3=7        十减三等于七 shí jiǎn sān děng yú qī

10-4=6        十减四等于六 shí jiǎn sì děng yú liù

10-5=5        十减五等于六 shí jiǎn wǔ děng yú wǔ

10-6=4        十减六等于四 shí jiǎn liù děng yú sì

10-7=3        十减七等于三 shí jiǎn qī děng yú sān

10-8=2        十减八等于二 shí jiǎn bā děng yú èr

10-9=1        十减九等于一 shí jiǎn jiǔ děng yú yī

10-10=0      十减十等于零 shí jiǎn shí děng yú líng

 

9-1=8     九减一等于八 jiǔ jiǎn yī děng yú bā

9-2=7     九减二等于七 jiǔ jiǎn èr děng yú qī

9-3=6          九减三等于六 jiǔ jiǎn sān děng yú liù

9-4=5     九减四等于五 jiǔ jiǎn sì děng yú wǔ

9-5=4          九减五等于四 jiǔ jiǎn wǔ děng yú sì

9-6=3          九减六等于三 jiǔ jiǎn liù děng yú sān

9-7=2          九减七等于二 jiǔ jiǎn qī děng yú èr

9-8=1          九减八等于一 jiǔ jiǎn bā děng yú yī

9-9=0          九减九等于零 jiǔ jiǎn jiǔ děng yú líng

 

8-1=7          八减一等于七 bā jiǎn yī děng yú qī

8-2=6          八减二等于六 bā jiǎn èr děng yú liù

8-3=5          八减三等于五 bā jiǎn sān děng yú wǔ

8-4=4          八减四等于四 bā jiǎn sì děng yú sì

8-5=3          八减五等于三 bā jiǎn wǔ děng yú sān

8-6=2          八减六等于二 bā jiǎn liù děng yú èr

8-7=1          八减七等于一 bā jiǎn qī děng yú yī

8-8=0          八减八等于零bā jiǎn bā děng yú líng

 

7-1=6          七减一等于六 qī jiǎn yī děng yú liù

7-2=5          七减二等于五 qī jiǎn èr děng yú wǔ

7-3=4          七减三等于四 qī jiǎn sān děng yú sì

7-4=3          七减四等于三 qī jiǎn sì děng yú sān

7-5=2          七减五等于二 qī jiǎn wǔ děng yú èr

7-6=1          七减六等于一 qī jiǎn liù děng yú yī

7-7=0          七减七等于零 qī jiǎn qī děng yú líng

 

6-1=5          六减一等于五 liù jiǎn yī děng yú wǔ

6-2=4          六减二等于四 liù jiǎn èr děng yú sì

6-3=3          六减三等于三 liù jiǎn sān děng yú sān

6-4=2          六减四等于二 liù jiǎn sì děng yú èr

6-5=1          六减五等于一 liù jiǎn wǔ děng yú yī

6-6=0          六减六等于零 liù jiǎn liù děng yú líng

 

5-1=4          五减一等于四 wǔ jiǎn yī děng yú sì

5-2=3          五减二等于三 wǔ jiǎn èr děng yú sān

5-3=2          五减三等于二 wǔ jiǎn sān děng yú èr

5-4=1          五减四等于一 wǔ jiǎn sì děng yú yī

5-5=0          五减五等于零 wǔ jiǎn wǔ děng yú líng

 

4-1=3          四减一等于三 sì jiǎn yī děng yú sān

4-2=2          四减二等于二 sì jiǎn èr děng yú èr

4-3=1          四减三等于一 sì jiǎn sān děng yú yī

4-4=0          四减四等于零 sì jiǎn sì děng yú líng

 

3-1=2          三减一等于二 sān jiǎn yī děng yú èr

3-2=1          三减二等于一 sān jiǎn èr děng yú yī

3-3=0          三减三等于零 sān jiǎn sān děng yú líng

 

2-1=1          二减一等于一 èr jiǎn yī děng yú yī

2-2=0          二减二等于零 èr jiǎn èr děng yú líng

Bây giờ các bạn đã biết cách nói phép trừ trong tiếng Trung chưa, thật đơn giản phải không nào.

Buổi học tiếng Trung online trên website của Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội đến đây là kết thúc.

Các bạn đừng quên học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

>> Khẩu quyết phép cộng tiếng Trung

Bình luận

Tin tức mới